In samenwerking met Wim Vos Advies heeft bureau Loefzij in een interactief proces een Regionaal Actieprogramma Wonen (RAP) opgesteld voor de regio Zuid-Kennemerland / IJmond. Het proces bestond uit het organiseren van drie bestuurlijke conferenties met sprekers als Hugo Priemus en Paul Schnabel, het begeleiden van bestuurlijke besluitvorming in de verschillende gemeenten en het voorbereiden van verschillende klankbordsessies met maatschappelijke organisaties uit de regio. Het heeft geresulteerd in een door alle gemeenten en de provincie Noord-Holland vastgesteld regionaal actieprogramma wonen.

Link naar rapport

Het Regionaal Actieprogramma Wonen (RAP) 2016-2020 van Zuid-Kennemerland/ IJmond is wederom een goed gedragen document geworden, net als het vorige Regionaal Actieprogramma 2012 t/m 2015.

Deze keer heeft Wim Vos samen met zijn partner Edwin Prins het RAP opgesteld en vorm gegeven aan een breed participatietraject. Zo zijn er drie conferenties georganiseerd en was een klankbordgroep ingesteld.

Hiermee is deze RAP met 25 ambities het eerste document van de provincie Noord-Holland dat gereed is gekomen en wat door alle regiogemeenten en door de provincie met complimenten is vastgesteld.

We kunnen als regio trots zijn op dit resultaat en voortvarend met de uitvoering gaan starten.

Joyce Langenacker

Wethouder, Gemeente Haarlem